Eind 2018 heeft de minister van SZW met werkgevers afspraken gemaakt over een uitvoerbaar pakket om de loonbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Een onderdeel van dit pakket is de ontwikkeling van de MKB verzuim-ontzorgverzekering, waarvoor een kaderconvenant en productconvenant zijn opgesteld. Het kaderconvenant bevat algemene afspraken over de eisen waaraan de verzekering moet voldoen. In het productconvenant is aangegeven welke taken de casemanager tenminste moet uitvoeren in het kader van de verzuim-ontzorgverzekering. Vervolgens is afgesproken dat het Verbond van Verzekeraars en OVAL een werkwijzer ontwikkelen ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden van de casemanager zoals beschreven in het productconvenant.

Op 9 mei jl. organiseerde Cap Gemini, opdracht van het Verbond en OVAL de workshop werkwijzer casemanagement waarvoor betrokken partijen, waaronder RNVC, waren uitgenodigd. De aanwezigen – voor RNVC was dit voorzitter Martin Valk- hebben met elkaar van gedachten gewisseld over vragen als “wanneer is een casemanager een goede casemanager?” en “hoe kan je als buitenstaander de bekwaamheid van een casemanager beoordelen?”. Het streven is om op 28 juni 2019 de definitieve werkwijzer casemanagement gereed te hebben.