Het veld van preventie, verzuim en arbodienstverlening is flink in beweging. De afgelopen jaren wordt steeds meer ingezet op ‘taakdelegatie’. Het vak casemanager is daarmee ook flink in ontwikkeling. Taakdelegatie kan hier een positieve bijdrage aan leveren mits zorgvuldig en met deskundigheid uitgevoerd. Eerder heeft RNVC een visie op taakdelegatie geformuleerd. 
Op 25 januari 2018 is door het ministerie van SZW het onderzoek van NIVEL ‘Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg’ aan de Tweede Kamer. Het ministerie heeft uitgebreid veldpartijen geconsulteerd over de uitkomsten van het onderzoek en besproken op welke wijze tot werkbare afspraken kan worden gekomen. RNVC is geconsulteerd en heeft hiervoor input geleverd. In juni 2018 is het resultaat van deze veldconsultatie aan de Tweede Kamer gezonden. 

Op 8 mei jl. heeft staatssecretaris Tamara van Ark van SZW de Tweede Kamer bericht over de publicatie van de Werkwijzer Taakdelegatie. Deze werkwijzer helpt bedrijfsartsen om taakdelegatie goed en verantwoord te organiseren door een stappenplan en praktische hulpmiddelen aan te reiken. De werkwijzer bestaat uit korte informatieve kaders en overzichten, afgewisseld met checklist, gespreksleidraden en voorbeelden. Klik hier voor de nieuwe werkwijzer.

RNVC is als een van de veldpartijen in de totstandkoming van deze Werkwijzer Taakdelegatie geconsulteerd en heeft in de voorafgaande maanden input geleverd.