Korte terugblik op de Algemene Ledenvergadering 1 april jl.

01-05-2019

Op 1 april jl. vond de voorjaars Algemene Ledenvergadering van de vereniging in het Postiljon Hotel in Bunnik plaats. Een ALV die bijgewoond werd door ruim 40 leden en geleid door voorzitter Martin Valk.

Aan het begin van de vergadering stelde Caroline Emmen, de nieuwe verenigingsmanager van RNVC en opvolger van Edwin Bouwers zich voor. Tezamen met secretaresse Marion van der Laan bemenst zij het RNVC-secretariaat. Over de bemensing van het RNVC bestuur deed de voorzitter nogmaals een dringend beroep op de leden om zich hiervoor aan te melden. Enthousiaste case- en caremanagers zijn van harte welkom om -binnen een beperkt tijdsbeslag- in het bestuur bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van RNVC als registerberoepsvereniging van professionals. Martin Valk vroeg ook aandacht voor de nieuwe RNVC-nieuwsbrief, die de dag erna voor de 2e zal verschijnen.

De voorzitter lichtte het recente en plezierige gesprek met de opleiders, t.w. Avans, SV land, Capabel en Scolea toe, waarin o.a. gesproken is over de stand van zaken m.b.t. de Hobeon en CPION- accreditatie. Het RNVC-bestuur heeft de opleiders aangeboden tijdens en/of bij diploma-uitreikingen aanwezig te kunnen zijn om informatie over de RNVC en het lidmaatschap te geven. Aan de orde kwamen vervolgens de onderwerpen loondoorbetaling en taakdelegatie, waarover in de ochtend de 2 externe sprekers van VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars een toelichting hadden verzorgd. Voor enkele leden was de betrokkenheid van RNVC bij het onderwerp taakdelegatie en de MKB ontzorgpolis (werkwijzer) niet duidelijk. De voorzitter reageerde hierop door de totstandkoming van het convenant vlak voor het Kerstreces toe te lichten en zegde toe hierover meer en frequenter te zullen communiceren.

Als zijn laatste activiteit voor RNVC lichtte de penningmeester Jeroen Klaassen de jaarrekening 2018 toe, aangevuld door een van de leden van de kascommissie Jos van Middelkoop. Conform afspraak is enigszins ingeteerd op het eigen vermogen. De RNVC beschikt over een gezonde reserve. Bij acclamatie werd décharge verleend aan het RNVC bestuur. In de rondvraag kwam o.a. de vraag aan de orde wat er met de handtekeningenlijst van intervisiebijeenkomsten moet gebeuren. De voorzitter zegde toe de leden hierover zsm te informeren.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op maandag 7 oktober a.s., wederom in het Postiljon Hotel te Bunnik.

Klik hier voor het complete album.